11/30/2022   


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Η φήμη της ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ βασίζεται στην ικανότητά της να προμηθεύει ποιοτικά προϊόντα και να κατασκευάζει κατόπιν παραγγελίας ειδικά εξαρτήματα σε ανταγωνιστικές τιμές και γρήγορους  χρόνους.

Φιλοσοφία της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση των προϊόντων και υπηρεσιών χάριν της τεχνογνωσίας που διαθέτει και του συστηματικού έλεγχου ποιότητας που εφαρμόζει.

Στόχοι της επιχείρησης είναι η διαρκής βελτίωση της ικανοποίησης των πελατών, η ελαχιστοποίηση των προβλημάτων σε προϊόντα και παρεχόμενες υπηρεσίες καθώς και η μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των διεργασιών.

Πολιτική Ποιότητας της ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ είναι να επιτύχει την εφαρμογή και διατήρηση προδιαγραφών που θα εξασφαλίζουν την παραγωγή προϊόντων που ικανοποιούν τις αναμενόμενες και δεδηλωμένες απαιτήσεις των πελατών της, σύμφωνα πάντα της ισχύουσας ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
Στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Πολιτικής φροντίζουμε για την ορθολογική χρήση φυσικών και ενεργειακών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος από τη ρύπανση.
Επιτυγχάνοντας τους παραπάνω στόχους, η ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ παρέχει με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες υψηλών standards ποιότητας, εξασφαλίζοντας την εμπιστοσύνη τους και την μακρόχρονη συνεργασία τους με την εταιρία.
Η Διοίκηση της ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ για την επίτευξη των παραπάνω και ως έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής της για ποιότητα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα σύστημα διαχείρισης σύμφωνο με τα παγκοσμίως αποδεκτά πρότυπα ISO 9001:2008, ISO 14001:2004.

Η ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ διατηρεί τον έλεγχο και την σταθερή ποιότητα με την παραγωγική δομή της, την προσεκτική επιλογή α' υλών & προμηθευτών και συνεργατών, την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού της και κυρίως με την προσωπική εργασία και τον έλεγχο των ιδίων των επιχειρηματιών.

Για να επιτευχθεί η συνεχής βελτίωση των επιδόσεων της επιχείρησης θεωρείται απαραίτητη η ενεργός συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη, τεκμηρίωση και συμμόρφωση με τις προκαθορισμένες διαδικασίες. Κάθε εργαζόμενος, ως αναπόσπαστο τμήμα της αλυσίδας ποιότητας,  ενθαρρύνεται να υποβάλει υποδείξεις βελτιώσεων στον τομέα εργασίας του, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην εφαρμογή και βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας

Ιούνιος 2009
H Διευθύνουσα Σύμβουλος


Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566