9/26/2021   

Προϊόντα | j. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΚΕΤΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-Χημεία


d. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΜΕ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΥΠΕΡΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ – ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Για την παρασκευή οξυγόνου με διάσπαση υπεροξειδίου του υδρογόνου και την ανίχνευση οξυγονου, θα χρειστείτε:

ΧΗ010.ΧΧ: ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ

ΧΗ015.ΧΧ: ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ
Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566