10/26/2021   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Γυάλινα είδη Χημείου

ΧΗ135.XX
ΣΙΦΩΝΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΗΜΕΝΟ - ΠΙΠΕΤΑ

Βαθμονομημένα σιφώνια που παρέχουν μεγάλη ακρίβεια
στη μετάγγιση καθορισμένων ποσοτήτων υγρών ουσιών.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566