10/6/2022   

Προϊόντα | b. ΧΗΜΕΙΑ-Όργανα μετρήσεων - Συσκευές Χημείου

ΗΙ804.30
ΟΞΥΓΟΝΟΜΕΤΡΟ

Συσκευή μέτρησης της περιεκτικότητας οξυγόνου
στον ατμοσφαιρικό αέρα και άλλα αέρια μίγματα.Best Viewed at 1024x768
© 2002 ΑΜΑΞΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕΒΕ Τ.Θ. 10415 Τ.Κ. 541 10 Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 681760 - 681566